Széchenyi 2020

Bértartás

Bértartási szerződés
minta

amely létrejött egyrészről a Dozmat-Major Lovarda bértartást vállaló, másrészről ................................................................................................ mint bértartásba adó között az alábbi feltételek szerint.

1./ A bértartást vállaló jelen szerződés aláírásával vállalja azt, hogy a bértartásba adó a tulajdonát képező

 • neve: ..............................................................................................................................
 • szül.ideje: .......................................................................................................................
 • tenyésztő neve: ..............................................................................................................
 • fajtája: .............................................................................................................................
 • neme: ..............................................................................................................................
 • színe: ...............................................................................................................................
 • jegyei és bélyegei: ...........................................................................................................

érvényes vérvételi eredményt tartalmazó állategészségügyi bizonyítvánnyal ellátott lovat a jó gazda gondosságával tartja a 2. pontban részletezettek szerint, havi ....................... Ft+ÁFA, tartási díj fejében.

2./ A tartási díj magába foglalja az alábbi szolgáltatások ellenértékét:

 • boxos férőhelyet a Dozmat-Major Lovardában,
 • takarmányozást,
 • itatást, (önitatóval ellátott),
 • sürgősségi állatorvosi ellátást a bértartó megtérítési kötelezettségével,
 • karámoztatást (időjárás függvényében és a bértartó saját felelősségvállalásával).

3./ A bértartásba adó a 2. pontban körűlírt bértartást az 1 pontban írt tatási díj ellenében elfogadja.

4./ A bértartásba adó vállalja azt, hogy a tartási díjat minden hónap 5-e napjáig megfizeti.

5./ A tartási díj nem tartalmazza a lóápolás költségeit, azt minden esetben a bértartásba adó, vagy az általa megjelölt személy végzi külön írásbeli megállapodás alapján, díjazás ellenében.

6./ A bértartást vállaló kijelenti, hogy a karámoztatás a bértartába adó saját felelősségére történik, bármilyen más ló által okozott, illetve különböző körülményekből adódó sérülésekért a bértartást vállalót nem terheli felelősség.

7./ A bértartásba adó kijelenti azt,hogy megismerte a bértartást vállalónál érvényben lévő hatályos egészségügyi előírásokat és járványvédelmi szabályokat, valamint a házi, illetve lovardarendet, azokat magára kötelező érvényűnek ismeri el.

./ A bértartást vállaló kijelenti azt, hogy a jelen szerződéssel tartásba kerülő lovat, illetve lovakat megtekintette, azok egészségi állapotával kapcsolatban kifogásai nem voltak, kijelenti azt, hogy a saját állományában nincs tudomása olyan betegségről, kórról, fertőzésről, amely veszélyeztetné a bértartó egészségét.

9./ A bértartást vállaló külön díjazás ellenében, előzetes egyeztetéssel, írásbeli megrendelés alapján vállalja az alábbi szolgáltatások elvégzését:

 • körmözés,
 • patkolás,
 • belovaglás
 • lovaglás oktatás,
 • vérvétel,
 • féreghajtás,
 • jártatás,
 • kötelező oltások,
 • különböző orvosi vizsgálatok és kezelések.

10./ A bértartásba adó jogosult a tartás körülményeit a bértartást vállaló felesleges zavarása nélkül bármikor ellenőrízni. Amennyiben ilyen alkalommal a tartás körülményeiben kifogást talál, jogosult ennek megszüntetésének méltányos határridőt biztosítani a bértartást vállaló részére, amennyiben ez a határidő eredménytelenül telik el, vagy a tartás körülményeiben felfedezett mulasztás vagy vétség olyan súlyos fokú, hogy a további tartásra vonatkozó igény bértartó részéről már nem várható el, a bértartásba adó külön írásbeli nyilatkozattal jogosult a jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani és a lovat elszállítani.

11./ A bértartást vállaló a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a tartásába adott állatot/lovat illetve állatokat/lovakat el nem adhatja, el nem cserélheti, a tartási jogot másra át nem ruházhatja és a lovakat semmilyen célra sem használhatja a megbízó előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.

12./ A lovak biztosításáról a bértartásba adó köteles gondoskodni.

13./ Amennyiben a lovaglópálya maximum egy órás használati idejére nem veszi igénybe a bértartásba adó a lovaglás-oktatói szolgáltatást, köteles betartani a lovarda házi, illl. lovardarendjében részletezett baleset- védelmi szabályokat, ugyancsak betartani köteles az oktató is, aki külön megbízás alapján oktatja a bértar- tásba adót, vagy az általa megjelölt személyt.

14./ A felek jelen szerződésben a nem szabályozot kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályait tekintik egymásra nézve kötelezőnek. A jelen szerződésből eredő vitás kérdésekben a Szombathelyi Városi Bíróságot jelölik ki kizárólagos illetékességűnek.

.............................................
bértartást vállaló

.............................................
bértartásba adó

Dátum.........................................................

(Jelen szerződés minta, melytől a felek a szerződés megkötésekor eltérően megállapodhatnak, illetve azt kiegészíthetik újabb pontokkal.)


 

© 2017. Dozmatlovarda.hu. Minden jog fenntartva.